Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZNAWCYOPON.PL

§1 Definicje

1. Sprzedawca, Administrator danych, Usługodawca – „PWJ INWEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000639936, nr REGON: 365527055, NIP: 8133728621, kapitał zakładowy 5.000,00 zł opłacony w pełni.

2. Sklep - serwis internetowy działający pod adresem znawcyopon.pl, za pomocą którego, można składać Zamówienia i zawierać Umowy Sprzedaży, a także zakładać Konto Klienta.

3. Kupujący, Klient / Usługobiorca - osoba fizyczna (w tym Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca) posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi  lub zawarta może być Umowa Sprzedaży.

4. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży przez Sklep), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221Kodeksu Cywilnego

5. Jednoosobowy Przedsiębiorca/ Przedsiębiorca jednoosobowy - osoba fizyczna, dokonująca w Sklepie lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Login - unikatowy sposób identyfikacji Klienta Sklepu, niezbędny do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta i wykorzystywany przez zarejestrowanego Klienta przy korzystaniu ze Sklepu.

7. Hasło - ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.

8. Konto Klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach i reklamacjach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu.

9. Rejestracja - dobrowolna, jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu indywidualnego Panelu Klienta w Sklepie (Konta Klienta), dokonana zgodnie z Regulaminem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu.

10. Towar - rzecz ruchoma w tym opony samochodowe dostępne w sprzedaży w Sklepie.

11. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość przez Sklep. Zamówienie określa warunki sprzedaży w tym co najmniej rodzaj oraz liczbę towarów a także sposób dostawy oraz płatności.

12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz służący do zawierania umowy sprzedaży Towaru.

13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

14. Polityka prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta wraz z informacjami o plikach cookies wykorzystywanych przez Sklep, stanowiących integralną część Regulaminu, dostępnych w Sklepie.

15. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy  za pośrednictwem Sklepu, 

16. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu,  na zasadach określonych w Regulaminie.  Umowa sprzedaży zawierana jest wyłącznie w języku polskim i podlega prawu  Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług, sposób składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Towarów. 

2. Składanie Zamówień w Sklepie jest możliwe poprzez urządzenia posiadające dostęp do Internetu, poczty elektronicznej, oraz przeglądarki umożliwiającej obsługę stron www typu: FireFox 69 lub nowszą, Chrome 79 lub nowszą, Safari 12 lub nowszą, Edge 45 lub nowszą, z włączoną obsługą JavaScript. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies. Informacja o typach plików cookies i celach, w jakich są one wykorzystywane zawarta jest w Polityce Prywatności

3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy,  domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Sklepie przysługują Usługodawcy.

4. Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@znawcyopon.pl, formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie, oraz pisemnie na adres: ul. Al. Tadeusza Rejtana 20/III piętro, 35-315 Rzeszów, a także telefonicznie pod numerem tel. w godz. 9-15 w dni robocze (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).

5. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu w momencie składania Zamówienia.

6. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są to ceny brutto .

7. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Dla skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego Formularza zamówienia, każdorazowo podczas składania Zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

§3 Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu

1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy nieodpłatnie Usługi polegające na:

a) umożliwianiu zawierania Umów Sprzedaży,

b) prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie,

c) informowaniu o Towarach w Sklepie, 

d) wysyłaniu informacji handlowych o produktach, promocjach i konkursach, 

e) umożliwianiu nawiązania kontaktu i zadawania pytań dotyczących Towarów z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktowego.

2. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a i c) zawierana jest na czas określony – na czas realizacji Zamówienia i nie wymaga rejestracji. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. 

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest dostępne dla każdego Usługobiorcy bez ograniczeń. 

4. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b) zawierana jest na czas nieokreślony. Ulega ona rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Wypowiedzenie może nastąpić w formie dokumentowej. Skutkiem rozwiązania umowy o prowadzenie Konta Klienta jest usunięcie Konta Klienta ze Sklepu i brak dostępu Klienta do danych znajdujących się w Koncie Klienta.

5. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi składanie Zamówień i reklamacji, zawieranie Umowy Sprzedaży, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych. Świadczenie usługi przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.

6. W celu Rejestracji w Sklepie (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić Hasło i zaakceptować Regulamin.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Strony internetowej, w tym Konta Klienta i jego funkcjonalności, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

8. Usługa, o której mowa w ust. 1 lit. d) dostępna jest dla Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego linku udostępnionego mu wraz z informacją. 

9. Usługodawca umożliwia Klientom zadawanie pytań dotyczących Towarów, w tym ich dostępności, jak również nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą z wykorzystaniem formularzy dostępnych w Sklepie. 

10. W celu zadania pytania o Towar, Usługobiorca zobligowany jest do wypełnienia formularza dostępnego w Sklepie. 

11. Usługodawca udziela odpowiedzi na zadanie pytanie na adres mailowy, z którego wpłynęło zapytanie, zastrzegając sobie prawo do pozostawienia pytania bez odpowiedzi, zwłaszcza jeśli pytanie nie będzie dotyczyło konkretnego Towaru dostępnego w Sklepie, bądź też, jeśli informacje stanowiące przedmiot zapytania, znajdują się w Sklepie. 

12. Kontakt z Usługodawcą z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie wymaga podania przez Klienta danych wskazanych w formularzu. 

13. Usługodawca kontaktuje się zwrotnie z Klientem, wykorzystując w tym celu podany przez Klienta adres e- mail. 

14. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w Sklepie i jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne,

c) powstrzymywania się od wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

d) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

15. Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta, o którym mowa w ust. 4 albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: info@znawcyopon.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Klienta.

16. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Klienta na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa powyżej ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

a) cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;

c) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;

d) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

e) podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

f) Klient nie wykazywał aktywności na Stronie Internetowej, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

17. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.

18. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta lub usług, o których mowa w niniejszym paragrafie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta lub usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta lub usług. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta lub usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta na Koncie Klienta.

19. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu lub świadczeniu usług, o których mowa w niniejszym paragrafie z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

§4 Towar

1. Towar prezentowany w Sklepie jest nowy i pełnowartościowy. Zgodnie z Polską Normą N-C-94300-7 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport” z 7 lipca 1997 roku, za opony nowe i pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od momentu wyprodukowania.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów zgodnych z umową, wolnych od wad fizycznych oraz prawnych.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:

a) zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie,

b) aktualizacji informacji o Towarach prezentowanych w Sklepie,

c )wycofania poszczególnych Towarów z asortymentu Sklepu,

d )wprowadzania nowych Towarów do asortymentu Sklepu.

e) zmiany cen dostawy.

4. Zdarzenia opisane w ust. 2 powyżej, nie stanowią zamiany Regulaminu.

§5 Złożenie zamówienia

1. Usługodawca umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego złożenie Zamówienia (zakupu) wybranych Towarów, tj. zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w Sklepie i po zaakceptowaniu Regulaminu. Złożenie zamówienia może nastąpić również przy użyciu Konta Klienta, ale posiadanie Konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia.

2. Usługodawca prowadzi sprzedaż również w formie przedsprzedaży, tj. na Towary, które zostaną dopiero wprowadzone do sprzedaży z datą przyszłą. Towar, dla którego prowadzona jest przedsprzedaż będzie każdorazowo oznaczany w Sklepie Internetowym. 

3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia i podejmować kolejne czynności techniczne, zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Sklepie. 

4. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do Formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji Zamówienia.

5. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym Zamówieniu, będącą potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu, która nie jest potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji.   

6. W przypadku złożenia Zamówienia z opcją płatności za pobraniem, warunkiem potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę jest prawidłowa weryfikacja Klienta w drodze rozmowy telefonicznej.

7. W przypadku, gdy Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji, informuje o tym Klienta, wysyłając na adres mailowy Klienta wskazany podczas składania Zamówienia, wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji („Potwierdzenie Zamówienia”).  Z chwilą otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość.

8. Potwierdzenie Zamówienia jest wysyłane do Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. 

9. Klient może anulować Zamówienie poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego najpóźniej do momentu Potwierdzenia Zamówienia.

10. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamówienia lub jego anulowania ze zwrotem uiszczonych opłat. W sytuacji wyrażenia przez Klienta woli dalszej realizacji Zamówienia, wiadomość zawierająca Potwierdzenie Zamówienia zostanie Klientowi wysłana po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedawcy. 

12. W przypadku trwałego braku Towaru Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa i otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Zamówienie będą w takim przypadku realizowane w pozostałej części. 

13. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży. 

14. Klient może być informowany o statusie Zamówienia poprzez smsy lub e – maile transakcyjne. 

§6 Dostawa

1. Koszt dostawy Towaru ponosi Sprzedawca. Klient płaci jedynie za Towar.

2. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. 

3. Dostawa Towarów dostępnych w przedsprzedaży realizowana jest w terminie wskazanym w ust. 3, przy czym bieg terminu dostawy liczy się od dnia wprowadzenia Towaru do sprzedaży.

4. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich.

5. Dostawa realizowana jest na warunkach wskazanych w regulaminie firmy kurierskiej (transportowej). 

6. Sprzedawca zaleca Klientowi sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z dostawcą spisują protokół szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

7. Kupujący ma możliwość odmówienia odbioru uszkodzonej przesyłki. Po odmowie przyjęcia Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

§7 Płatność

1. Możliwe sposoby płatności zostały wyszczególnione w zakładce „Formy płatności” oraz w Formularzu zamówienia w momencie składania Zamówienia.

2. Rozliczenia płatności, co do których Kupujący dokonał wyboru płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przeprowadzane są za pośrednictwem właściwych serwisów, których operatorów wskazano szczegółowo w zakładce „Formy płatności”.

3. W przypadku wyboru przedpłaty przez Kupującego i nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności, Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym telefonicznie lub drogą mailową w celu przypomnienia o płatności.

4. W przypadku wyboru przedpłaty przez Kupującego i nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności w terminie 3 dni roboczych Sprzedawca ma możliwość anulowania Zamówienia.

5. Terminy płatności:

a) W przypadku wyboru płatności „przy odbiorze” - w dniu doręczenia Towaru, przed bezpośrednim wydaniem Towaru Kupującemu,

b) W przypadku wyboru przedpłaty – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form płatności do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów. 

7. W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz Konsumenta/Przedsiębiorcy jednoosobowego, Sprzedawca dokumentuje sprzedaż za pomocą paragonu. Na żądanie Klienta będącego Konsumentem/Jednoosobowym przedsiębiorcą, Sprzedawca wystawi imienną fakturę.

8. W przypadku sprzedaży do przedsiębiorców, Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF, jeżeli Klient będący przedsiębiorcą zgłosił żądanie wystawienia faktury przy składaniu Zamówienia. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną na adres e – mail podany w trakcie składania Zamówienia, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru Klientowi. 

9. Klient, akceptując Regulamin upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

§8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem/Jednoosobowym przedsiębiorcą, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może od tej umowy odstąpić bez podawania przyczyny, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy lub wskazaną przez niego osobę trzecią. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Al. Tadeusza Rejtana 20/III piętro, 35-315 Rzeszów lub pocztą elektroniczna na adres: info@znawcyopon.pl

4. W przypadku przesłania przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą mailową, Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia prześle Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy potwierdzenie jego odebrania. 

5. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą, zaś jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostało złożone zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy, oferta przestaje wiązać. 

7. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy na adres: Połonińska 29, 35-082 Rzeszów, jednak nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. 

8. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca, chyba że Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Reklamacja z tytułu Rękojmi

1. Sprzedawca dostarcza Towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wobec Klientów będących Konsumentami/Jednoosobowymi przedsiębiorcami. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą realizowaną na rzecz Konsumenta/ Jednoosobowego przedsiębiorcy, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym. 

2. Jeżeli zakupu Towaru dokonał Klient będący Konsumentem/Jednoosobowym przedsiębiorą, a wada Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy domniemywa się, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę. 

3. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca, który dokonuje reklamacji Towaru z tytułu rękojmi zobowiązany jest sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego oraz dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy na adres: Połonińska 29, 35-082 Rzeszów

4. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca poinformuje Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji lub informacji. W takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności drogą mailową, telefoniczną, sms - em. 

6. Towar, którego reklamacja z tytułu rękojmi nie zostanie uwzględniona zostanie odesłany do Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę kosztami przesyłki. 

7. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości na Towary jej warunki są udostępniane przy Towarze. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

8. Towar, stanowiący przedmiot reklamacji na podstawie gwarancji, winien być dostarczony do autoryzowanego serwisu gwaranta lub do jego siedziby, chyba że wada jest tego rodzaju, że powinna być usunięta w miejscu, w jakim Towar znajdował się w chwili ujawnienia się wady. 

9. Warunki i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego. 

10. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta, ani też nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru. 

11. Reklamacje związane z Towarem na podstawie rękojmi,  Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@znawcyopon.pl.

§10 Reklamacja dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Usługodawca zapewnia poprawne działanie Sklepu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, zgłoszone przez Klientów. 

2. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na potrzebę przeprowadzenia konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej, z których korzysta Klient. 

4. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach funkcjonowania Sklepu za pośrednictwem czata lub telefonicznie poprzez Infolinię. 

5. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. 

6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Sklepu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych. 

§11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym zwłaszcza Kupujących, jest Sprzedawca.

2. Administrator zapewnienia  ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  „RODO"). 

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

a) wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),

b) wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c) wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Kupującemu uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Aktualny Regulamin Sklepu jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

6. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Sklepu przepisów prawa. Usługodawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.  Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

7. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są: 

a) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na odległość; 

b) Polityka Prywatności;

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2021 r. 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/Nazwa Jednoosobowego przedsiębiorcy

Adres konsumenta(-ów)/Jednoosobowego przedsiębiorcy

„PWJ INWEST” Sp. z o.o.

ul. Solec 81B/73A

00-382 Warszawa

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

……………………………………

Podpis

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru